6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME METNİ

Aşağıdaki bilgilendirme metni,EROSİSTEM LOJİSTİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. olarak (“Ero Sistem”), müşterilerimizin kişisel verilerini ne amaçlarla işleneceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Erosistem tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Erosistem olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu olarak; aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, verinizin bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nun öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleneceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Erosistem olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızda akdedilen hizmet veya satış sözleşmelerinin ve sair sözleşmelerin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati ve yasal düzenlemeler gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, tarafınızdan bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yukarıda sıralanan amaçlarla Erosistem nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz.

Damga vergisi beyannamesi oluşturmak ve faturaları onaylamak için müşteri adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, ülke, şehir, vergi numarası ve sözleşme tutarının Mali Müşavirlik Firması’na aktarımı söz konusu olabilmektedir.

Faturaların müşterilere gönderilebilmesi amacıyla kargo şirketleri ile yalnız adınız-soyadınız ve adresiniz gibi ilgili kişisel verilerinizi paylaşmaktayız.

Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için adınız, soyadınız, kimlik bilgileriniz yasaya uygun olarak talep edilmesi kaydıyla emniyet/savcılık ve mahkemelere aktarılmaktadır. Bunun dışında savunma hakkı ve mahkemeleri bilgilendirme kapsamında avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla kişisel verilerinizi mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşıyoruz.

Gümrük ve lojistik süreçlerinin yürütülmesi, Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi kapsamında Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

KVKK MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nin 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili kişisel verilerinizin;

I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, V) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda, seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresine başvuruda bulunarak, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize bilgi vermeniz gerekmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: EROSİSTEM LOJİSTİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

YENİ MAH. 5306 SK. GÜVENÇ İŞ MERK. B BLOK NO: 82 AKDENİZ/ MERSİN

EROSİSTEM LOJİSTİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. (bundan sonra “Erosistem” olarak anılacaktır.) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Alt Yüklenicilere aktarılabilecektir.

Erosistem olarak, faaliyetimizin yurt dışı dahil lojistik hizmetlerini kapsaması nedeniyle verinizin işlendiği süreç yurt dışı bağlantılı ise iş faaliyetlerimizin ve personelimizin yurt dışı görevlendirmeleri ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak, bu kişilerle ve süreçlerle sınırlı veriler Kanun’daki kurallara uygun olarak yurt dışındaki bağlı ortaklıklar, alt yükleniciler ve tedarikçiler ile ilgili ülkedeki mevzuat zorunlulukları durumunda yabancı kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz ne kadar süre saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

Haklarınız nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru yöntemleri

Aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Yönetimi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

YENİ MAH. 5306 SK. GÜVENÇ İŞ MERK. B BLOK NO: 82 AKDENİZ/ MERSİN

Zarfın üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat gönderilmesi

YENİ MAH. 5306 SK. GÜVENÇ İŞ MERK. B BLOK NO: 82 AKDENİZ/ MERSİN

Tebligat zarfının üzerine

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunuzun ret edilmesi halinde gerekçeli sebebi size başvuru formunda iletmiş olduğunuz yöntemlerden birine bildirilecektir.

 

İlgili Kişi Başvuru Formu