GÖZETİM NEDEN GEREKLİ ?

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde
belirtildiği şekilde

 • Malın miktarı,
 • ürünün kalitesi,
 • eşyanın ambalajlanması,
 • sınıflandırma veya belirlenme etiketlemesi,
 • fabrikadan taşıyıcı araca yüklenmesi,
 • yüklenen ürün veya eşyanın taşıması
 • Yapılan satış anlaşması maddelerine ve koşullarına uygun ölçüde olarak
  gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi “ aracılığıyla, alıcı veya satıcı
  tarafından tespit ettirilmesidir.
 • Tamamen tarafsız olarak hareket etmemiz ve buna göre yaptığımız
  işlerde denetim ve raporlama gerek alıcıya gerekse de satıcıya kolaylık
  sağlamaktadır.
 • Gözetim;
 • Alıcının istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında; söz
  konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede
  ve/veya standardında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun
  olduğunun belirlenmesi,
 • Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun
  sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi,
 • Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından,
  ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır.

Gözetim Belgesi
Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığıyla alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.


Gözetim Şirketi Nedir?
Gözetim şirketi; uluslar arası ticari kuralların gereği olarak, mevzuat, satış
akdi veya akreditifler gereğince tartı ve analiz yapılması zorunlu bulunan
hallerde,

 • Ticarete konu olan malda (mamul/yarı mamul) aranan özelliklerle ilgili kalite kontrol ve tartı işlemlerini yapan,
 • Bu işlemlerle ilgili raporları düzenleyen,
 • Bu işlemeleri gerçekleştirmek için her türlü laboratuarları kuran ve işleten,
 • Tüm bunların sonucunda ithalat ve ihracat işlemlerinde koordinasyon sağlayan tarafsız kuruluşlardır.